FOKUSI I
VEPRIMTARISË

Fokusi i veprimtarisë së organizatës është mbrojtja dhe garantimi i të drejtave të anëtarëve të minoritetit Rom dhe Egjiptian, aksesi i shërbimeve publike

AKSESI I SHËRBIMEVE
PUBLIKE NË STREHIM

AKSESI I SHËRBIMEVE
PUBLIKE NË PUNËSIM

AKSESI I SHËRBIMEVE
PUBLIKE NË ARSIMIM

LUFTA KUNDËR
DISKRIMINIMIT

PËRHAPJA E KULTURËS
EGJIPTIANE DHE ROME

MBROJTJA E TË DREJTAVE
& ORGANIZIMI I KOMUNITETIT

Mbrojtja e të drejtave dhe organizimi i komunitetit për të ngritur zërin janë ADN-ja e Lëvizjes Rinore Egjiptiane dhe Rome.

Vizioni i organizatës është që nëpërmjet punës dhe dedikimit të anëtarëve të kontribuojë në drejtim zgjimi, zhvillimi dhe përhapja e ndjenjës dhe kulturës Rome dhe Egjiptiane në Shqipëri dhe më gjerë.

Mision i i organizatës është advokimi për një qasje të barabartë të minoritetit Rom dhe Egjiptian për sa i përket të drejtave të njeriut në aspektin e shërbimeve publike dhe sociale; për sigurimin e arsimit dhe këshillave të karrierës për studentët e komunitetit; për rritjen e pjesëmarrjes së këtyre komuniteteve në jetën publike; kryerjen e studimeve kërkimore për dokumentimin dhe institucionalizimin e trashëgimisë kulturore të minoritetit Rom dhe Egjiptian; promovimin e shkëmbimit kulturor dhe marrëdhënieve miqësore ndërmjet minoriteteve Rome e Egjiptiane dhe komuniteteve të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Gjatë periudhës 2014-2019, kemi ndërmarrë nisma të ndryshme përmes organizmit të komunitetit, për të shtyrë në ndryshimin e legjislacionit që lidhet me nevojat kryesore ose për të vënë në zbatim akte juridike të pazbatuara në dëm të interesave të minoritetit Rom dhe Egjiptian.

Happy deliverer carrying packages while making home delivery to his customer.
Happy deliverer carrying packages while making home delivery to his customer.
Happy deliverer carrying packages while making home delivery to his customer.
Happy deliverer carrying packages while making home delivery to his customer.

Mbrojtja e të drejtave dhe organizimi i komunitetit për të ngritur

janë ADN-ja e Lëvizjes Rinore Egjiptiane dhe Rome.